Handelsbetingelser

§ 1 – IDS Spedition ApS – Ansvarsbestemmelser

Medlem af Danske Speditører og Nordisk Speditørforbund.
Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelserne begrænser speditørens ansvar som kontraktspart i henhold til § 3 B for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, og for alle andre tab til SDR 100.000 for hver opgave (§ 21). Speditørens ansvar som formidler i henhold til § 3 C er begrænset til SDR 50.000 for hver opgave og totalt for én og samme hændelse til SDR 500.000 (§ 24). Ved oplagring er det samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§ 25). Særlig opmærksomhed henledes på netværksklausulen (§ 2), at krav mod speditøren forældes efter et år (§ 28), og at pante- og tilbageholdsretten (§ 14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. - Værneting Kolding.

§ 2 – Prisblade/Tilbud – Gyldighedsperiode

Prisblade/tilbud afgivet af IDS Spedition ApS er gældende fra udstedelsesdatoen, indtil de bortfalder på den i prisbladet/tilbuddet anførte udløbsdato. Hvis der i prisbladet/tilbuddet ikke er anført en udløbsdato, bortfalder dette uden opsigelse den førstkommende 31. december.

§ 3 – Paller

Alle paller betragtes som en del af emballagen og er derfor en del af handelsaftalen. Som følge heraf er ethvert pallemellemværende IDS Spedition ApS uvedkommende.

Pallebytning kan dog efter forudgående, skriftlig aftale finde sted mod betaling af et mindre gebyr.

§ 4 – Reklamation

I tilfælde af transportskade og/eller manko bedes dette straks meddelt transportør og/eller speditør samt forsikringsselskab, såfremt der er tegnet forsikring.

§ 5 – Prisregulering

Prisregulering sker efter forudgående underretning med et varsel på 14 dage. Dog vil indførelse af nye eller forhøjelse af allerede eksisterende offentlige afgifter samt forøgelse af eksterne omkostninger, der ikke er under IDS Spedition ApS’ kontrol, kunne pålignes transportkøber uden varsel.

§ 6 – Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er anført på den/de enkelte faktura(er). Endvidere må der ikke foretages modregning i IDS Spedition ApS’ krav på fragt og andre ydelser.

§ 7 – Renter og gebyrer

Betaling senere end den dato (forfaldsdato), der er angivet på den enkelte faktura, medfører pligt til at betale rente. Rente beregnes fra forfaldsdato, indtil betaling sker. IDS Spedition ApS forbeholder sig ret til at forhøje eller nedsætte renten i takt med den almindelige renteudvikling i Danmark, herunder ændringer i Nationalbankens diskonto og/eller den til enhver tid gældende kassekreditrente noteret af IDS Spedition ApS’ bankforbindelse. Derudover er IDS Spedition ApS berettiget til af forlange et rykkergebyr, som fastsættes af selskabet til enhver tid, dog minimum DKK 75,- pr. rykker. Beløbet er forfaldent på anfordring.

§ 8 – Øvrige betingelser

Såfremt transportkøber standser sine betalinger, kommer under bobehandling eller indleder forhandling om tvangsakkord eller lignende, er IDS Spedition ApS’ samlede tilgodehavende straks forfaldent til betaling.
Enhver afvigelse fra IDS Spedition ApS’ almindelige forretningsbetingelser skal aftales skriftligt.